Johan Wolmarans

Johan Wolmarans

BACK TO OTHER TEAM MEMBERS

VIEW MY REVIEWS

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

INVOLV AFRICA
Average rating:  
 15 reviews
by Andreas and Denise on INVOLV AFRICA
a guide with much knowledge and passion

Beste,
Wegens het covid 19 werd onze rondreis ingekort. Spijtig, want wij hebben zo genoten, ook al was het maar 12 dagen inplaats van 22. We hadden dan ook een super leuke gids, Johan. Wat die ons allemaal te vertellen had! We werden echt ondergedompeld in zijn geschiedenis, zijn kennis van fauna en flora, eigenlijk een wandelende encyclopedie. Hij kon dan ook alles in zijn sappig Zuid-Afrikaanse taal vertellen, wanneer hij de geschiedenis van het voortrekkersmonument begon te vertellen hingen wij allemaal aan zijn lippen. Voor mij was hij een grote hulp omdat ik de ganse tijd notities noteerde voor mijn verslag op Polarsteps . De 2 laatste dagen werd ons programma danig in de war gestuurd omdat er parken en lodges begonnen te sluiten maar voor Johan geen probleem, hij kon ons zo motiveren dat we de moed niet lieten zakken. We hadden echt een hele toffe en hechte groep, wij zelf waren met 4, Nicole en Karel, mijn schoonzuster en schoonbroer en mijn vriend Andreas en ik, Denise. De laatste dag hebben we met z’n allen afscheid van onze chauffeur en gids genomen in de lodge, omdat we op de luchthaven afstand van mekaar moesten nemen met het corona virus.We hebben toen allen samen Sarie Marijs gezongen met tranen in de ogen , want we wisten, nu moeten we naar huis, onze reis is nog niet af, maar we zijn er zeker van, we komen nog terug, om onze reis verder te zetten maar dan zeker met Johan, anders hoeft het voor ons niet.
Vele groeten en we hopen dat deze toestand snel voorbij is en jullie verder kunnen werken met jullie rondreizen en jullie super gids Johan
Andreas en Denise

(Translation)

Best, Due to the covid 19 our tour was shortened. We are sorry, because we enjoyed it so much, even if it was only 12 days instead of 22. We therefore had a super nice guide, Johan. What it had to tell us all! We were really immersed in its history, its knowledge of fauna and flora, actually a walking encyclopedia. He could tell everything in his juicy South African language, when he started telling the history of the trailblazer monument we all hung on his lips. He was a big help to me because I wrote notes for my report on Polarsteps all the time. The last 2 days our program was severely confused because parks and lodges started to close but no problem for Johan, he could motivate us so much that we didn't lose heart. We had a really nice and close group, we were 4, Nicole and Karel, my sister-in-law and brother-in-law and my friend Andreas and I, Denise. The last day we all said goodbye to our driver and guide in the lodge, because we had to separate ourselves at the airport with the corona virus, when we all sang Sarie Marais  together with tears in the eyes, because we knew, now we have to go home, our journey is not yet finished, but we are sure, we will be back, to continue our journey, but certainly with Johan, otherwise it is not necessary for us. Many greetings and we hope that this situation will soon be over and you can continue working with your tours and your super guide Johan

by Theo and Rita Theunis-Kaerts Volders. on INVOLV AFRICA
A Guide with passion and love for his country

Beste,

De korte ervaring die wij hebben opgedaan in Zuid-Afrika, hebben wij te danken aan Johan  Wolmarans.

Hij is een prachtige, ervaringsdeskundige en mens. Hij heeft ons Zuid-Afrika leren kennen door zijn liefde en passie voor zijn vaderland.

Eén van de beste gidsen ooit.

 

(Translation)We owe the short experience we have gained in South Africa to Johan Wolmarans. He is a wonderful, expert and human being. He got to know us South Africa through his love and passion for his homeland. One of the best guides ever.
by Karel Vermeiren on INVOLV AFRICA
Johan the super guide

Beste ,

Vorig jaar deze tijd hadden we een wens . Samen livethejournay naar zuid Afrika voor 22 dagen .Dus zo gezegd zo gedaan hebben we snel contageboekt .Van in het begin keken we er heel hard naar uit .Een jaar ging snel voorbij , en ineens stond 10 maart 2020  voor onze deur .De bewuste dag dat we vertrokken naar  het indrukwekkende ZUID AFRIKA  waar we zo naar uit keken .Na een lange vlucht eerst naar Londen en  van daar uit  naar onze bestemming .De kennismaking met Johan WOLMARANS was fijn .Deze man heeft kennis van zaken , en weet met mensen om te gaan .Hij maakte direct hele goeie afspraken waar iedereen direct mee instemde .De sfeer zat meteen goed .Alle dagen moesten we op tijd opstaan , maar dat was zeker geen probleem .Iedereen was op tijd aan de bus , soms zelfs een paar minuten te vroeg Wat Johan heel leuk vond , want hij wou ons zoveel mogelijk op tijd op alle plaatsen brengen  die op de planning stonden .Spijtig genoeg door het Corona virus werden Johan en onze dromen aan diggelen geslagen .Maar onze supper goeie gids heeft geprobeerd de supper goeie groepsgeest te bewaren .Wat eerst niet zo evident was , maar is hem toch supper goed gelukt Onze laatste drie dagen verliepen niet meer zoals gepland omdat er een dodelijk ongeluk was aan de kloof en daardoor gesloten was .En de volgende dag  zijn we naar Pretoria geweest waar de Corona maatregel ook al was en we maar beperkt in een eethuis binnen mochten . En zonder alcohol mochten drinken en konden genieten van een heerlijk middagmaal .Al bij al heeft Johan er weer voor gezorgd dat alles op zijn pootjes terecht kwamSamen met jullie heeft hij er ook voor gezorgd dat we vervroegd naar huis zijn gekeerd .Zondag 22 maart was het dan zover , we moesten tien dagen vroeger dan gepland naar huis .Een geluk dat Johan hiervoor de juiste beslissing heeft genomen anders waren we misschien nu nog in de zebra lodge waar het fijn was te vertoeven .Maar als we nergens meer naartoe kunnen , alles gesloten is zou de pret zeker hebben bedorven .Nu hebben we van Johan de supper gids en Jacques de goeie chauffeur op wel een ongewone maar toch nog leuke manier kunnen afscheid nemen We hopen als deze nare tijd voorbij is onze reis door het zuiden kunnen hervatten samen met Johan WOLMARANS .We zeggen hem geen vaarwel maar zeker en vast TOT ZIENS .

Van ons verdient hij een grote veer op zijn hoed en 100/100

(Translation)

Beste ,


Last year this time we had a wish. Together with Live the Journey to South Africa for 22 days. So said so done so we quickly booked. We were really looking forward to it from the beginning. A year passed quickly, and suddenly March 10, 2020 was at our door. The conscious day we left for the impressive SOUTH AFRICA that we were so looking forward to. After a long flight first to London and from there to our destination. The acquaintance with Johan WOLMARANS was nice. This man is knowledgeable, and knows how to interact with people. He immediately made very good agreements that everyone immediately agreed to. The atmosphere was immediately good. We had to get up on time every day, but that was certainly no problem. Everyone was on the bus on time, sometimes even a few minutes early. Which Johan really liked, because he wanted to bring us to all places that were planned on time as much as possible. Unfortunately, due to the Corona virus, Johan and our dreams were shattered. But our good guide has tried to keep the good group spirit. Which was not so obvious at first, but he nevertheless succeeded well. Our last three days didn't go as planned because there was a fatal accident on the canyon and it was closed as a result. And the next day we went to Pretoria where the Corona measure was already and we were only allowed to enter a restaurant. And were allowed to drink without alcohol and enjoy a delicious lunch. All in all, Johan again made sure that everything ended up on his feet. Together with you, he also made sure that we returned home early. Sunday, March 22, the time had come, we had to go home ten days earlier than planned. It is fortunate that Johan made the right decision for this, otherwise we might still be in the zebra lodge where it was nice to stay. But if we had nowhere to go, everything is closed, it would certainly have spoiled the fun. Now we have been able to say goodbye to Johan the supper guide and Jacques the good driver in an unusual but still fun way. When this bad time is over, we hope to resume our journey through the south together with Johan WOLMARANS. We do not say goodbye to him, but certainly BYE.


From us he deserves a big feather on his hat and 100/100

by Jan en Wini on INVOLV AFRICA
wondermooie foto's

Beste Johan,

 

hopelijk ben je goed thuis gekomen en ben je al wat uitgerust . Hier in Belgiê  is het  aanpassen en acclimatiseren .

Gelukkig zijn er jouw wondermooie foto's en beleef ik alles terug . Wat een  mooie foto's van  die sterrenhemel prachtig en die vergezichten , de zonsondergangen, de zonsopgang ,

allemaal om ter mooist en dan natuurlijk de dieren niet vergeten . Ik geniet enorm door naar jouw foto's te kijken en alles opnieuw  te beleven en te herontdekken.

De kleuren het licht  wat is de aarde toch mooi we leven echt in het paradijs . Ik ben zeer gelukkig dat ik deze reis heb mogen meemaken.

Een beter fototoestel  kopen staat op mijn verlanglijstje, maar jouw foto's zijn echt uniek en niet te evenaren.

Jan en ik willen jou dan ook nog eens speciaal bedanken voor dit mooie cadeau .

We wensen jou nog veel geluk in het  prachtige Afrika en nog veel mooie reizen.

 

(Translation)

Dear Johan, hopefully you have come home well and are already a bit rested. Here in Belgium it is adapting and acclimatizing. Fortunately there are your wonderful photos and I experience everything back. What beautiful pictures of that starry sky and those beautiful views, the sunsets, the sunrise, all to the best and of course not to forget the animals. I really enjoy looking at your photos and reliving and rediscovering everything. The colors the light how beautiful the earth is, we really live in paradise. I am very happy that I have experienced this journey. Buying a better camera is on my wish list, but your photos are truly unique and unbeatable. Jan and I want to thank you especially for this beautiful gift. We wish you good luck in beautiful Africa and many beautiful journeys.


 

 

by Jeannine Holthof on INVOLV AFRICA
Well earned 8

betreft reis Namibie 29/1

dit was mijn 10° groepsreis, dus 10 gidsen, en op een schaal van 1 tot 10
krijgt Johan van mij een wel verdiende 8

bedankt voor ons dit mooie land zo aangenaam te tonen

 

(Translation)

 
concerns trip Namibia 29/1   this was my 10th  group trip, so 10 guides, and on a scale of 1 to 10 Johan gets a well earned 8 from me   thanks for showing us this beautiful country so pleasantly   


 

by Vanessa De Zitter and Jeannine Holthof on INVOLV AFRICA
Exceptional experience

What a beautiful country, what a good driver, what an excellent guide...

Johan, thank you for making this an exceptional experience!

 

by Herman en Miette, Vanessa en Jeannine, Jan & Winni on INVOLV AFRICA
Thank you...

Dankjewel voor alles! Lief

 

Translation)

 

Thanks for everything!

by Gemma, Gino, Annie & Eddy on INVOLV AFRICA
Not just a Guide, but a caretaker as well

– en nogmaals bedankt voor de goede zorgen voor mijn knie, Eddy’s rug, voet en arm!

 

(Translation)

 

and thanks again for taking good care of my knee, Eddy's back, foot and arm!

by Greet en Hedwig on INVOLV AFRICA
Een woord om te beskryf.... Fantasties!!!

Johan, you are the best guide of the world!!!  Come to Belgium....

 

Onze gids Johan loodste ons door dit prachtige land

Niemand van ons zal dit avontuur ooit vergeten!

Vrolijk en opgewekt kwam jij ons elke morgen tegmoet.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, zegt Johan

Regelmatig kriegen de fototrekkers dan ook juiste instructies

Groepsgevoel en geestedrift kon Johan zeker overbrengen

Een grote hulp voor Johan waren dan ook zijn assistentes

Tot het einde van die reis, kon Johan ons boeiende uitleg geven.

Elke vogel, iedere bloempie kende hij bij naam

Leuke plekken om even halt te houden, toonde je ons.

ijverig was je besig om je foto’s met ons te delen

Keer op keer toonde je ons dit land me je kennersoog.

Een fantastische ervaring menen we alvast mee!

Reden te meer om dit land nogmaals te bezoeken

Een 1000 maal dank -je-wel van ons allen!

in één enkelwoord was deze reis : fantastisch!!

Steeds welkom bij ons in ons koude Belgenland

Baie dankie xxx

 

(Translation)

Johan, you are the best guide in the world !!! Come to Belgium ....

 

by Jan & Winni on INVOLV AFRICA
Beautiful photos

Het mooiste cadeau jouw perfect mooie foto’s. Nogmaals loof en dank.

 

(Translation)

The nicest gift for your perfectly beautiful photos. Again, thank you

by Chantal & JP on INVOLV AFRICA
Super Guide, Johan

Lieve Johan, Bedankt voor deze fantastische reis!  Jy bent een super gids en een aangename man!

En Magda veel reizplezier samen met Johan!  Wij houdend contact!

 

(Translation)

 

Dear Johan, Thank you for this fantastic trip!You are a super guide and a pleasant man! Magda enjoyed traveling together with Johan!


We keep in touch!

by Magda & Freddy on INVOLV AFRICA
Beauty lies in the eye of the beholder

Johan, een fyne, grappige, verstandige, attentvolle, luistervaardige, gedienstige gids die onze vriend geworden is, toch al zeker op facebook! Daarby een biezonderse fotograaf van al het moois dat Namibië te bieden heeft , niet in  het minst sterrenhemel!  Vanaf nu denken we aan jou als we naar de steren kyken!


(Translation)


Johan, is  a fine, funny, sensible, thoughtful, listening and helpful guide who has become our friend, mostly on Facebook!  Especially an excellent photographer of all the beauty that Namibia has to offer,even the starry sky! From now on we will think of you when we  look at the stars!

by Ingrid on INVOLV AFRICA
Unforgettable Journey

Thank you for an unforgettable journey through a beautiful country! You input and care for the group was enormous. We learned sooo much during this journey with you. - With lots of love - Ingrid

by Philip on INVOLV AFRICA
Beste Johan

We had a beautiful, fantastic journey and that is mostly thanks to you! U were always helpful.We got to know South Africa in a personal manner and the "springbokkies" and other antelope were just amazing too. Thank you so very much for EVERYTING! - Marc, Rosanne, Philip, Annie, Roland and Yolande

by Julienne on INVOLV AFRICA
Bedankje

Beste,

Wij hebben een bijzondere en mooie 15-daagse Z.Afrika-reis achter de rug. Een prachtig land, veel afwisseling, leuk gezelschap, originele lodges en daarbij een fantastische gids Johan Wolmarans. Onze kinderen en kleinkinderen hebben eveneens enorm genoten wat voor ons nog een bijkomende voldoening gaf.
Veel dank en proficiat aan de organisatie!

Fam. Thomas-Huyskens

(Translation)

We  had a special and beautiful 15-day  South African trip. A beautiful country, great variety, awesome company, original lodges and a fantastic guide in Johan Wolmarans. Our children and grandchildren also enjoyed it immensely, which made the trip all the more pleasurable.

Thank you very much and good luck going forward.